Thứ 2, ngày 5 tháng 6 năm 2023
banner
Tơ’noăng mơđah hdruê xuâng mơhno khôi túa lĕm tro mâu hdroâng kuăn ngo kơpong Trường Sơn Tây Nguyên po rơdâ
19-3-2022

          Bă tơdroăng pơxá ‘’Trường Sơn Tây Nguyên- tơrŭm môi tuăn, khôi túa vêa vong ki lĕm tro bă mơnhông mơdêk ‘’ a tơring Kon Plông, kong pơlê Kon Tum po Leh mơđah hơdruê xuâng mơhno túa lĕm tro mâu hdroâng kuăn ngo kơpong Trường Sơn Tây Nguyên - po rơdâ roh má III hơnăm 2022. Kố cho môi tung mâu tơdroăng pêi pro koh tơbâ 47 hơnăm hâi châ tơleăng lĕm kong pơlê Kon Tum (16/3/1975- 16/3/2022). Tơdroăng cheăng pêi xua Khu ngăn mohno túa lĕm tro râ kong pơlê, tơring bă Khu xiâm ngăn mơno túa lĕm tro, tơ’noăng ivá bă Ôm hyô tơrŭm bă Vi ban kong pơlê Kon Tum tơkŭm po.

         Apoăng tơdroăng Leh, jâ Trịnh Thị Thủy, Ngế xiâm phŏ Pơkuâ ‘na mơhno túa lĕm tro Tơ’noăng ivá ƀă Ôm hyô mơhnhôk veăng pêi pro ƀă rơtế mâu kăn teăng mâ tiê nŭt pơxiâm po tơdroăng pêi cheăng hơnăm 2022 dêi Kơvâ mơhno túa lĕm tro, Tơ’noăng ivá ƀă ôm hyô ƀă dó inâi: ‘’Mơjiâng tơdroăng mơhno túa lĕm tro a tíu pêi cheăng ƀă tơdroăng rah xo kăn ƀô̆ pêi cheăng rơkê’’.

Leh pơxiâm po Tơ’noăng mơđah tơbleăng hơdruê xuâng vâi krâ nah mơhno khôi túa lĕm tro mâu hdroâng kuăn ngo kơpong Trường Sơn – Tây Nguyên po rơdâ roh má III hơnăm 2022 tơkŭm po tung idrâp krip krih dêi Tơdroăng tŏn chêng tơgôu koăng idrâp chuât xơtó troh rơdâ xua mâu ngê̆ nhân 5 kong pơlê kơpong Tây Nguyên, mê cho: Kon Tum, Gia Lai, Dak Lak, Dak Nông ƀă Lâm Đồng mơđah tơbleăng.Veăng Tơ’noăng ai lối 600 ngế ngê̆ nhân, ngê̆ sih, mâu ngế veăng mơđah tơbleăng mâu hdroâng kuăn ngo dêi 19 kong pơlê, mê cho 5 kong pơlê kơpong Tây Nguyên ƀă mâu kong pơlê: Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Thừa- Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đồng Nai, An Giang ƀă Pơlê kong kân Hồ Chí Minh.

          Troh veăng Tơ’noăng ing pơlê Kon Trang Long Loi, pơlê kân Đăk Hà, tơring Đặk Hà, kong pơlê Kon Tum, ngê̆ nhân A Thui, 64 hơnăm, hdroâng kuăn ngo Bơhnéa xiâm rêi Rơngếo phiu ro tối ăm ‘nâi:

‘’Ngin pói vâ châ djâ khôi túa lĕm tro dêi vâi krâ tơná vâ rêm ngế châ hlo. Hâi kố, châ to a tíu mơđah tơbleăng kố, châ trâm mâ tơpui tơno ƀă mâu pú hmâ mâu kong pơlê mê ngin phiu ro ‘nâng. Châ trâm mâ tơpui tơno ƀă mâu pú hmâ mâu kong pơlê ki ê, mâu hdroâng kuăn ngo ki ê mê vâ hriâm ƀă pêi tiô vâi’’.

 

 

Leh pơxiâm po Hneăng tơ’noăng Mơđah tơbleăng khôi túa vâi krâ roh nah mâu hdroâng kuăn ngo kơpong Trường Sơn – Tây Nguyên po rơdâ roh má III

       Tung kơmăng pơxiâm po tơ’noăng mơđah tơbleăng hơdruê xuâng tŏn chêng tơgôu koăng mơhno túa lĕm tro mâu hdroâng kuăn ngo kơpong Trường Sơn – Tây Nguyên po rơdâ roh má III hơnăm 2022, kuăn pơlê ƀă tơmối hiăng châ mot tung tíu leh mơd^ng ƀă idrâp rơkong hơdruê ro tơniâ, idrâp chuât xơtó troh rơdâ dêi chêng koăng ƀă tơdroăng kiơhnhon xuâng Tây Nguyên.

       Châ ngăn mâu tơdroăng hơdruê xuâng, tŏn chêng koăng ki má môi veăng mơđah tơbleăng Tơ’noăng hơdruê xuâng, tŏn chêng tơgôu koăng, môi tiah: Tơdroăng loi tĭng koh pleăng Mẫu Tam Phủ dêi Khu Tíu xiâm mơhno túa lĕm tro kong pơlê Vĩnh phúc; Tơdroăng tơ’noăng chêng koăng dêi ngê̆ nhân Khu kong pơlê Quảng Ngãi; Tơdroăng kơhnhon xuâng: Nguyên Tiêu Thịnh Hội – Ngũ Phúc Lâm Môn dêi Khu Pơlê kong kân Hồ Chí Minh; Mơđah tơbleăng ếo pơtâk, kơpe\n dêi vâi krâ nah ƀă hía hé.

Pôa Nguyễn Công Trung, Kăn phŏ pơkuâ Kơ koan xiâm mơhno túa lĕm tro, Khu xiâm pơkuâ ‘na mơhno túa lĕm tro, tơ’noăng ivá ƀă ôm Hyô, tối ăm ‘nâi:

‘’Tơkâ hluâ péa xôh tơkŭm po troh nôkố tơ’noăng hiăng ai mâu tơdroăng ki mơhnhôk kân. Ai môi tơdroăng ki má môi cho kăn teăng mâ dêi tâi tâng mâu kơpong tung lâp tơnêi têa ai mâ a Mang Deang. Pŭn hâi tơkŭm po tơ’noăng kô cho môi tíu mơhno khôi túa lĕm tro ki hên mơngiơk. Tâi tâng mâu tơdroăng tơkŭm po pơtih hơdruê, rơngêi, ting ting, kơhnhon xuâng, mơđah tơbleăng kơchâi kâ, ếo pơtâk kơpe\n hdroâng kuăn ngo, mâu tơdroăng tơ’noăng ivá nếo.

Pŭn hâi cho ôh tá hên laga mơni kô mơhno hên tơdroăng ki ro tơniâ lĕm tro má môi ăm vâi krâ kuăn pơlê mâu hdroâng kuăn ngo’’.

 

 

Mâu tơdroăng ki mơđah mơhno leh mơd^ng dêi mâu hdroâng kuăn ngo Tây Nguyên a Kơmăng Mơđah tơbleăng 

 

          Tơkŭm po tung 4 hâi, sap hâi lơ 16 troh hâi lơ 19/3, Tơ’noăng mơđah tơbleăng hơdruê xuâng, tŏn chêng tơgôu koăng vâi krâ nah mơhno khôi túa lĕm tro mâu hdroâng kuăn ngo kơpong Trường Sơn – Tây Nguyên po rơdâ roh má III hơnăm 2022 kô tơkŭm po mâu tơdroăng pêi, mê cho: mơđah tơbleăng mâu tơdroăng xah hêi mơhno khôi túa lĕm tro, tơdroăng loi tĭng, leh mơd^ng, mâu tơdroăng hơdruê, kơhnhon xuâng, mơđah tơbleăng ếo pơtâk kơpe\n hdroâng kuăn ngo, kế xah hdroâng kuăn ngo, chêng koăng Tây Nguyên ƀă mâu tơdroăng tơ’noăng ivá, tơdroăng pế pơchên kơchâi kâ vâi krâ nah.

         Tơ’noăng mơđah tơbleăng hơdruê xuâng, tŏn chêng tơgôu koăng vâi krâ nah mơhno khôi túa lĕm tro mâu hdroâng kuăn ngo kơpong Trường Sơn – Tây Nguyên po rơdâ má III hơnăm 2022 xiâm kối cho vâ rak vế, hnê ƀă mơnhông ki kơnâ mâu tơmeăm mơhno túa lĕm tro, khôi túa lĕm tro, leh mơd^ng vâi krâ nah, hơdruê, rơngêi, ting ting, ếo pơtâk, kơchâi kâ ƀă hía hé dêi pơlê pơla mâu hdroâng kuăn ngo kơpong Trường Sơn - Tây Nguyên ƀă kăn teăng mâ mâu hdroâng kuăn ngo nhŏng o tung lâp tơnêi têa.

 

 Veăng tơ’noăng Mơđah ai lối 600 nge# nhân, nge# sih, diễn viên mâu hdroâng kuăn ngo dêi 19 kong pơlê

 

          Tơdrêng amê mơnhên tơdroăng loi tơngah tung tơdroăng pơkuâ dêi Đảng, Tơnêi têa, mơnhông tơdroăng pói vâ mơnhông mơdêk tơnêi têa, mơnhông mơdêk ivá ó rơdêi rŭm môi tuăn tâi tâng hdroâng mơngế.

           Pôa Nguyễn Ngọc Sâm, Kăn phŏ hnê ngăn Vi ƀan kong pơlê Kon Tum tối ăm ‘nâi: Klăng leh tơbâ 47 hơnăm hâi tơleăng lĕm kong pơlê Kon Tum, kong pơlê phiu ro cho kong pơlê châ Khu xiâm pơkuâ ‘na mơhno túa lĕm tro, tơ’noăng ivá ƀă ôm hyô rah tíu tơkŭm po Tơ’noăng roh kố. Tung la ngiâ, kong pơlê Kon Tum pơtối tơkŭm mâu hnoăng cheăng ki xiâm môi tiah rak vế, mơnhông mơdêk ki kơnâ khôi túa lĕm tro dêi mâu hdroâng kuăn ngo ƀă mơnhông mơdêk ôm hyô; pêi pro châ tơƀrê mâu tơdroăng tơkêa bro, pơkâ ‘na rak vế khôi túa lĕm tro chêng koăng, kuât, ếo pơtâk kơpe\n, hơdruê, rơngêi, ting ting, kơhnhon xuâng, tơmâng ƀă tŏng kum hên tâ mê nếo troh mâu ngê̆ nhân ki má môi, ngê̆ nhân kuăn pơlê veăng tung mâu tơdroăng rak vế khôi túa lĕm tro.

Khoa Điềm chêh

A Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng
Số lượt xem:97
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
Ho tro
Hinh Anh

 

TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN VÀ GIÁO DỤC PHÁP LUẬT HUYỆN ĐĂK HÀ - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Phòng Tư pháp huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trưởng phòng Tư pháp huyện Đăk Hà.
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: 02603.822262; Email: tuphapdakha@gmail.com.

25809 Tổng số người truy cập: 36 Số người online:
TNC Phát triển: